REGULAMIN

Regulamin (Zasady i Warunki) strony internetowej ZINA.PL
Przeczytaj uważnie poniższe Zasady i Warunki, zanim skorzystasz ze strony ZINA.PL Poniższe Zasady i Warunki mają zastosowanie do wszelkich wizyt oraz korzystania ze Strony, jak również do Treści (zdefiniowanych dalej), informacji, zaleceń i/lub usług dostarczanych Ci na lub za pośrednictwem Strony. Wchodząc i korzystając z tej Strony, wyrażasz swoją bezwarunkową zgodę na przedstawione Zasady i Warunki oraz na przestrzeganie wszelkich praw lub przepisów, mających zastosowanie do tej Strony, internetu i/lub stron WWW. Jeżeli nie przyjmujesz w pełni poniższych Zasad i Warunków, nie korzystaj z tej Strony.
Operator Strony internetowej
Ta Strona internetowa jest zarządzana przez  Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA
Zawartość Strony internetowej
Wszystkie treści zawierające treści obce lub wyświetlane na Stronie, w tym między innymi: tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje oraz oprogramowanie („Treści”), są przedmiotem praw wyłącznych Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciela marki ZINA.  i/lub spółek należących do jej grupy (określanych w niniejszym dokumencie łącznie jako „Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA”), licencjodawców i/lub ich dostawców treści. Wszystkie elementy Strony, w tym między innymi: oprawa graficzna oraz Treści, są chronione prawami dotyczącymi opracowania graficznego produktu, prawem autorskim, prawami osobistymi, prawami majątkowymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi prawami, związanymi z prawami własności intelektualnej. Żadne treści ani elementy tej Strony internetowej nie mogą być kopiowane ani retransmitowane w jakikolwiek sposób, bez zezwolenia w formie pisemnej umowy z firmą Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właścicielem marki ZINA . Strona internetowa, jej zawartość oraz wszystkie prawa zależne z nią związane, stanowią wyłączną własność Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA, spółek zależnych lub jej licencjodawców, chyba że ustalono inaczej. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.
Prawa autorskie, prawa pokrewne i znaki towarowe
Prawa autorskie do wszystkich Treści są i pozostają własnością firmy Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA , jej spółek zależnych lub jej licencjodawców, jako właściwe. Jesteś uprawniony do oglądania, odtwarzania, drukowania oraz pobierania dokumentów, plików audio i wideo znajdujących się na Stronie wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych, chyba, że odmiennie wskazano w Zasadach i Warunkach lub innych zapisach znajdujących się na Stronie. Nie możesz modyfikować ani kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować jakichkolwiek materiałów zawierających Treści i ich elementy, udzielać w odniesieniu do nich licencji, tworzyć opracowań, cedować ani sprzedawać praw do wszelkich Treści i ich elementów. Nie możesz ponownie użyć (przetwarzać) Treści zawartych na Stronie, bez uprzedniego uzyskania zgody firmy Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA. Dla realizacji niniejszych Zasad i Warunków, korzystanie z wszelkich takich materiałów na jakiejkolwiek innej stronie lub w środowisku sieciowym jest zabronione. Nie będziesz usuwać żadnych informacji o prawie autorskim, prawach pokrewnych, znakach handlowych, usługowych i towarowych ani żadnych innych ostrzeżeń o prawie majątkowym, z Treści zawartych na Stronie.
W przypadku pobrania oprogramowania (w tym między innymi: wygaszaczy ekranu, ikon, nagrań wideo oraz tapet) ze Strony, oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, obrazy zawarte w lub wytworzone przez oprogramowanie oraz dane, towarzyszące oprogramowaniu (zbiorczo określane „Oprogramowaniem”), są licencjonowane przez Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA. Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA nie przenosi jakichkolwiek praw wyłącznych do Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego elementu na użytkownika Strony. Jesteś właścicielem nośnika, na którym zapisano Oprogramowanie, jednak Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA zachowuje pełne i całościowe prawa wyłączne do Oprogramowania, jak również wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane. Nie możesz redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, stosować inżynierii wstecznej, dezasemblować lub w inny sposób sprowadzać Oprogramowania do postaci możliwej do odczytania przez Ciebie lub jakikolwiek inny podmiot.
Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy i nazwy handlowe, znajdujące się na produktach, opakowaniach produktów i/lub na Stronie, zarówno zarejestrowane, czy też nie  (znaków towarowych), pozostają wyłączną własnością Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA, jej spółek zależnych lub, odpowiednio, jej licencjodawców i są chronione przez zastosowanie praw do znaku i międzynarodowe traktaty handlowe. Nie można, bez uprzedniej pisemnej zgody Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA, wykorzystywać, kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, ładować, umieszczać, przesyłać, rozprowadzać lub modyfikować w jakikolwiek sposób znaków handlowych lub usługowych lub znaków towarowych Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA w tym podczas kampanii i akcji reklamowych dotyczących Treści oraz towarów i usług udostępnianych na Stronie. Korzystanie ze znaków handlowych lub usługowych, bądź znaków towarowych Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA na jakiejkolwiek innej stronie lub w środowisku sieciowym, na przykład przechowywanie lub odtwarzanie całości lub części Strony na zewnętrznej stronie internetowej lub tworzenie linków, hipertekstu, linków lub linków ukrytych między Stroną a jakąkolwiek inną stroną internetową jest zabronione bez wyraźnej zgody Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA wydanej w formie pisemnej.
Zrzeczenie się gwarancji
Zawartość Strony jest bezpłatna i dostarczana "jak jest" bez jakichkolwiek gwarancji. Informacje, zawarte na Stronie, służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie stanowią żadnych wskazówek.
Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA nie odpowiada ani nie zapewnia i nie gwarantuje, iż treści i/lub ich elementy zawarte na tej Stronie są dokładne, pełne lub aktualne ani też, że Strona będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie lub też, że wszelkie wady będą usuwane lub, że Strona lub serwer udostępniający Stronę nie będą zawierać wirusów, ani żadnych innych, szkodliwych elementów. Ponadto, Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA nie zapewnia infrastruktury IT oraz połączeń. Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA nie zapewnia, nie gwarantuje ani nie odpowiada za wykorzystanie treści w odniesieniu do ich poprawności, dokładności, stosowności, przydatności, aktualności, wiarygodności lub innych cech, każdorazowo w najszerszym zakresie możliwym w rozumieniu prawa.
Ograniczenie odpowiedzialności
Korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Ani Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych, pracowników, członków personelu, dyrektorów, członków zarządów, podmiotów współpracujących na dowolnej podstawie prawnej, ani żaden pośrednik, ani też żaden inny podmiot, czy strona zaangażowana w tworzenie, przygotowanie lub oddawanie czy udostępnianie Strony, nie będą, w granicach dozwolonych właściwym prawem, ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, bezpośrednio doznane straty, utracone korzyści szczególne, wynikowe lub o innym charakterze, wynikające z wykorzystywania lub niemożności korzystania z materiałów i Treści z tej Strony, w tym szkody, spowodowane działalnością wirusów, wszelką nieprawidłowością lub niepełnością informacji, znajdujących się na stronie lub działaniem produktów, nawet w przypadku, gdy Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA został pouczony o możliwości wystąpienia jakichkolwiek z wymienionych szkód.
Linki do stron osób trzecich
W celu udogodnienia oraz poprawy korzystania ze Strony, mogą być udostępniane na Stronie linki do stron, których dysponentami są osoby trzecie oraz które nadzorowane są przez osoby trzecie. Linki, które przenoszą Cię poza usługi Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L.  oraz poza Stronę nie są nadzorowane przez Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA. Obejmują one linki do stron partnerów, którzy mogą korzystać z logo Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA w ramach umowy o wykorzystaniu marki i/lub znaków handlowych, usługowych i towarowych. Witryny, do których można przejść, korzystając z łączy, posiadają swoje własne polityki prywatności i choć staramy się chronić integralność naszej witryny internetowej, Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA nie ponosi odpowiedzialności i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za treść i działania przedmiotowych witryn. Dlatego też odwiedzasz i uzyskujesz dostęp do tych stron wyłącznie na własne ryzyko.
Należy uwzględnić fakt, iż strony osób trzecich mogą wysyłać swoje programy „cookies” użytkownikom, gromadzić dane lub wymagać podania danych osobowych, dlatego też zaleca się sprawdzenie zasad korzystania i/lub polityki prywatności tych stron, przed rozpoczęciem ich używania.
Niewłaściwe korzystanie ze Strony
Zabrania się korzystania ze Strony do rozpowszechniania lub przesyłania treści, tworzonych przez użytkowników (zgodnie z definicją poniżej), naruszających lub mogących naruszać dobro strony trzeciej, prawa własności intelektualnej, które mogą być niebezpieczne, fałszywe, mylące, prowokujące, oszczercze, naruszające prywatność, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, dyskryminujące, niezgodne z prawem, lub które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, naruszenie praw którejkolwiek ze stron, czy które mogłyby stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej, albo w inny sposób naruszać prawo. Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA może odmówić dostępu do Strony w dowolnym czasie, według własnego uznania. W przypadkach, gdy uzna, iż użytkownik Strony narusza którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (Zasad i Warunków) i/lub inne przepisy prawa.
Nie wolno Ci również korzystać z tej Strony w celach reklamowych lub prowadzenia informacji bądź zachęty handlowej.
Treści tworzone przez Użytkowników
Wszelkie opinie, uwagi, komentarze, grafiki, zdjęcia, linki, pytania, sugestie, informacje, filmy i inne materiały, które użytkownik lub inni użytkownicy umieszczają na Stronie lub przesyłają za pomocą Strony (Treści tworzone przez użytkowników), są uznawane za jawne i niezastrzeżone W związku z powyższym, Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA ma prawa do niewyłącznego, bezpłatnego używania Treści, tworzonych przez użytkowników. Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA ma również prawo do kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim tych treści w dowolnym celu, przy pomocy dowolnego medium i na obszarze całego świata (przekazanie licencji). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA działa tylko jako bierny kanał do dystrybucji Treści tworzonych przez użytkowników i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, tak wobec niego, jak i jakiejkolwiek strony trzeciej za Treści, tworzone przez użytkowników. Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA nie jest zobowiązany do stałego monitoringu Treści, tworzonych przez użytkowników lub przez nich publikowanych. Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA nie ma również obowiązku moderowania dyskusji i wymiany zdań między użytkownikami. Bez wyłączeń i zastrzeżeń, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie uwagi, opinie, komentarze, sugestie i inne informacje wyrażone lub włączone w Treści tworzone przez użytkowników, nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA. Jakiekolwiek korzystanie z Treści, tworzonych przez użytkowników, odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Użytkownik oświadcza, że wszelkie tworzone, wysłane lub przekazane przez niego Treści, są jego własnością i nie kopiują prac osób trzecich lub w inny sposób nie naruszają ich prawa własności intelektualnej, prywatności lub praw osobistych i nie zawierają żadnych szkalujących czy lekceważących wypowiedzi. Ponadto, użytkownik oświadcza, że ma zdolność prawną do udzielania licencji na zasadach, jakie określono w niniejszym ustępie. Użytkownik zgadza się na pokrycie wobec Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA i spółek stowarzyszonych, wszystkich kosztów, wydatków, szkód, strat i zobowiązań, zaciągniętych lub poniesionych przez Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA lub jego spółki zależne, związanych z każdym nielegalnym zamieszczaniem wygenerowanych Treści lub spowodowanych innym niewłaściwym korzystaniem ze Strony.
Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania lub usunięcia (w całości lub części) każdej Treści wygenerowanej, zamieszczonej lub przesłanej przez użytkownika, jeżeli uzna, iż jest ona niezgodna z niniejszym Regulaminem (Zasadami i Warunkami) (w tym materiałów, które naruszają, czy mogą naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich, prawa do prywatności lub prawa osobiste).
Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA w formie pisemnej  o zauważeniu jakichkolwiek Treści Generowanych (lub innych treści), naruszających niniejszy Regulamin (niniejsze Zasady i Warunki). Użytkownik zgadza się w swojej skardze podać Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA wystarczające dane, umożliwiające zbadanie, czy Treści Generowane przez użytkownika (lub inne treści), naruszają niniejszy Regulamin. Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA zgadza się podjąć działania dla zbadania oraz wyjaśnienia skargi według własnego uznania. Jednakże Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA nie gwarantuje ani nie oświadcza, iż będzie blokował lub usuwał (w całości lub części), zaskarżane przez użytkownika Treści.
Niezamawiane koncepcje
Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA prowadzi politykę nie dokonywania przeglądu ani przyjmowania niezamawianych: zgłoszeń, koncepcji, wynalazków, wzorów i/lub innych materiałów, będących: tekstem, obrazem, dźwiękiem, oprogramowaniem, informacją lub posiadających inną postać („Materiały”), od osób spoza Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA. Stąd, nie należy umieszczać żadnych Materiałów na Stronie ani wysyłać ich do Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA pocztą elektroniczną lub w inny sposób.
Kontakt z nami
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Strony czy Zasad i Warunków (lub w przypadku, gdy chcesz złożyć reklamację dotyczącą Strony (lub jej zawartości) napisz do nas marketing@zina.pl
Zmiany Zasad i Warunków
Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA zastrzega sobie prawo, wyłącznie według własnego uznania, do wprowadzania zmian, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Zasad i Warunków w każdej chwili. Dlatego należy sprawdzać, czy nie wprowadzono zmian do niniejszych Zasad i Warunków. Jeżeli po wprowadzeniu takich zmian (w tym w Polityce Prywatności Optim. S.J. PPH. Karpiński J., Cieślak L. właściciel marki ZINA) będziesz nadal korzystał z tej Strony, będzie to oznaczało, iż akceptujesz te zmiany.
Wyłączenia
Każdy z zapisów niniejszego Regulaminu (Zasad i Warunków), należy traktować oddzielnie i niezależnie od siebie. Jeśli jakikolwiek zapis Regulaminu (Zasad i Warunków) jest nieważny lub niewykonalny, będzie uważany on za wyłączony z Regulaminu (Zasad i Warunków). Wyłączenie danego zapisu nie ma wpływu na ważność któregokolwiek z pozostałych postanowień.
Zakupy
Jeżeli chcesz zamówić produkty przedstawione w Wirtualnym Katalogu skontaktuj się z dystrybutorem odpowiedzialnym za Twój region. 
Prawo właściwe i jurysdykcja
Prawem właściwym dla niniejszych Zasad i Warunków (Regulaminu), będzie prawo polskie, a strony niniejszym poddają się jurysdykcji sądów polskich.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem