30 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
Darmowa dostawa od 300 zł
Polski producent
Polityka prywatności dotycząca FANPAGE'A na portalu FACEBOOK

Polityka prywatności dotycząca FANPAGE'A na portalu FACEBOOK

 

Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage'u Administratora. W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z fanpage'em na portalu społecznościowym Facebook.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage'a jest JUST4FOOTBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w woj. WIELKOPOLSKIE, miejsc. TUREK, ul. KALISKA, nr 90 A, kod 62-700, poczta TUREK, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849311, REGON: 386481664, NIP: 6682001921 zwana dalej „Administratorem” i/lub zamiennie „Spółką”. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem:

 

 1. a) korespondencyjnie na podany poniżej adres siedziby: JUST4FOOTBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie.

 

 1. b) e-mailowo na adres: kontakt@just4football.pl.

 

 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. PROWADZENIE FANPAGE'A

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage'a. Administrator posiada informacje o: 1) polubieniu fanpage'a; 2) aktywności na fanpage'u; 3) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

 

 1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Fanpage.

 

 1. REALIZACJA KONTAKTU Z UŻYTKOWNIKAMI — MESSENGER

 

 1. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.

 

 1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Spółką, a przetwarzanie tych danych nie narusza prawi wolności użytkowników.

 

 1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage'a Administratora, po czym Administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.

 

 1. POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów oraz obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Spółka może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Spółki względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem termin ten może być dłuższy.

 

 1. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi, uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

 

 1. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Spółki będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności użytkownika jako usługobiorcy.

 

 1. STATYSTYKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 

 1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage'a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka.

 

 1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników, ponieważ ze względu na charakter działalności portalu Facebook użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.

 

 1. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Spółki, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

 

 1. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebooka może być jednak dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego Administrator nie będzie dłużej korzystał z ww. danych.

 

 1. DZIAŁANIA MARKETINGOWE I PUBLIC RELATIONS (PR) ADMINISTRATORA

 

 1. Na fanpage'u Administrator może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich produktów, usług oraz eventów, które organizuje lub w których bierze udział.

 

 1. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę działania Facebooka.

 

 1. DZIAŁANIA MARKETINGOWE INNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG

 

 1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.

 

 1. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na charakter portalu społecznościowego Facebook. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym: - dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

 

- dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych

 

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

 

- dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 

III.

 

ODBIORCY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

 

 1. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 

 1. a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

 1. b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga.

 

 1. c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

IV.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 

1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

 

2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

 

3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

 

4) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

 

5) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 

 1. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

 

 1. c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 

 1. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 6) do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

 

7) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 1. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

V.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

 1. POSTANOWIENIA

 

KOŃCOWE

 

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na fanpage'

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium