30 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
Darmowa dostawa od 300 zł
Polski producent
Regulamin i polityka prywatności newslettera

Regulamin i Polityka prywatności

NEWSLETTERA

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 

I.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z usługi NEWSLETTER  jest spółka pod firmą:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Kaliska 90 A, 62-700 Turek, wpisanA do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092812, REGON 310131251, NIP 6680001182 – właściciel marki ZINA, zwana dalej „Administratorem” i/lub zamiennie „Spółką”

 

Dane kontaktowe Spółki:

Adres Spółki:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM”  JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA

Kaliska, nr 90 A,62-700 Turek, woj. wielkopolskie

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@zina.pl

Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: tel. (+48) 63 279 98 20; tel.  (+48) 501 028 619

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient).

 

II.  ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. Spółka udostępnia usługę subskrypcji NEWSLETTER na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca” i/lub subskrybent). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Spółki, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 3. W ramach świadczenia usługi subskrypcji NEWSLETTERSpółka - za pośrednictwem: poczty elektronicznej,  na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, w formie listu elektronicznego (e-mail); przekazuje Usługobiorcy informacje handlowe i marketingowe, w tym  informacje o aktualnych promocjach, wydarzeniach, produktach i usługach, oferowanych przez Spółkę, oraz inne wiadomości dotyczące Spółki i oferowanych przez nią produktów.
 4. NEWSLETTER jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na przekazywaniu Usługobiorcom informacji handlowych i marketingowych, o których mowa w pkt 3. powyżej oraz w sposób tam wskazany.
 5. W celu świadczenia usługi NEWSLETTER Spółka pozyskuje od osób zainteresowanych tj. Usługobiorców nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail). Po rejestracji Usługobiorca otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą cudzego adresu e-mail. Rejestracje (zapisy) do usługi NEWSLETTER są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu dokonania rejestracji (zapisu) przez Usługobiorcę, potwierdzenia rejestracji, oraz używanego adresu IP. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda Usługobiorcy, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w kontekście zapisywania się do usługi NEWSLETTER, a także prawnie uzasadnionego interesu Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w dostarczaniu treści dostosowanych do zainteresowań Usługobiorcy.
 6. W celu otrzymywania NEWSLETTER-a Usługobiorca powinien:
  a) dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie https://zina.pl w miejscu do tego wskazanym, oznaczonym jako „wpisz swój e-mail”: przy treści „Zapisz się do NEWSLETTERA”, i/lub „NEWSLETTER” lub innej podobnej, swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail);
  b) wyrazić zgodę (poprzez zaznaczenie właściwego pola □*) na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zgodnie z treścią klauzuli zgody, zamieszczonej na stronie.
  c) zapoznać się z treścią i zaakceptować niniejszy Regulamin;
  d) posiadać komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
  e) aktywować link zawarty w wiadomości otrzymanej od Spółki o treści: „Witaj w NEWSLETTER – POTWIERDŹ SWOJĄ SUBSKRYPCJĘ” wysłanej automatycznie przez Spółkę, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości,o której mowa w pkt 6 lit. e) powyżej pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa o świadczeniu usługi subskrypcji NEWSLETTER. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację w otrzymanej o treści: „Witaj w NEWSLETTER – POTWIERDŹ SWOJĄ SUBSKRYPCJĘ” lub podobnej, powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy (adresu e-mail) do listy e-mailingowej Spółki (Subskrybenci Newslettera). Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu świadczenia Usługobiorcy nieodpłatnej usługi, o której mowa w pkt 3. powyżej.
 8. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest NEWSLETTER lub zrezygnować z Newslettera, przesyłając stosowną informację na wskazany w części I. Regulaminu adres e-mail Spółki lub listownie. Każdy NEWSLETTER powinien także zawierać odpowiedni link do formularza rezygnacji z subskrypcji Newslettera. Dzięki temu Usługobiorca może cofnąć swoją zgodę na przechowywanie jego danych w tym celu. Usługobiorca w celu usunięcia swojego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) z listy e-mailingowej Spółki może wpisać w formularzu znajdującym się na stronie https://zina.pl (jeśli taki formularz będzie dostępny na wskazanej stronie) podany wcześniej adres poczty elektronicznej (adres e-mail) i kliknąć przycisk „WYPISZ SIĘ” a następnie aktywować link zawarty w wiadomości o treści: „NEWSLETTER – USUŃ SUBSKRYPCJĘ” wysłanej automatycznie przez Spółkę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi NEWSLETTER.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do:
  a) czasowego wyłączania usługi NEWSLETTER jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych lub innych powodów ważnych dla Spółki;
  b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi NEWSLETTER po uprzednim powiadomieniu jej Usługobiorców lub bez powiadomienia, bez podania przyczyny.
 11. O częstotliwości przekazywania Informacji w ramach usługi subskrypcji NEWSLETTER decyduje Spółka.
 12. Każdy NEWSLETTER może zawierać także:
  a) informację o Spółce jako nadawcy NEWSLETTER;
  b) informację o sposobie rezygnacji z usługi NEWSLETTER lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy, na który przekazywane są informacje.
 13. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji NEWSLETTER. Użytkownik podając w formularzu te dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę w zakresie oraz celach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane te mogą służyć do ustalania profilu Usługobiorcy i pozwolą na dostosowanie zawartości informacji, do potrzeb Usługobiorcy.
 14. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 15. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, i aktualnych danych Usługobiorcy, a także do aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy.
 16. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ramach świadczenia usługi subskrypcji NEWSLETTER Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 17. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych, w tym usługi NEWSLETTER można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w części I. Regulaminu lub telefonicznie, dzwoniąc na numer wskazany w części I. Regulaminu, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Usługobiorca). Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja dotycząca usługi NEWSLETTER powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Usługi, oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Usługobiorca nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Spółka zwróci się do Usługobiorcy o ich uzupełnienie, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 18. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., udostępnianych przez Spółkę lub partnerów Spółki w ramach subskrypcji usługi NEWSLETTER, w szczególności związane z nimi prawa autorskie, przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi Spółka zawarła odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z powyżej wymienionych treści nieodpłatnie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi NEWSLETTER,
 19. Spółka zastrzega sobie prawo do zmianyRegulaminu usługi subskrypcji NEWSLETTER. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z  zastrzeżeniem pkt 20. poniżej.
 20. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi subskrypcji NEWSLETTER, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 21. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://zina.pl, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 22. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi subskrypcji NEWSLETTER następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w ramach rejestracji - treści obowiązującego Regulaminu świadczenia usługi subskrypcji NEWSLETTER.
 23. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 24. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 25. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTER

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych subskrybentów NEWSLETTERA jest:
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Kaliska 90 A, 62-700 Turek, wpisanA do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092812, REGON 310131251, NIP 6680001182 – właściciel marki ZINA, zwana dalej „Administratorem” i/lub zamiennie „Spółką”
 2. Subskrybenci NEWSLETTERA mogą kontaktować się z Administratorem:
  a) korespondencyjnie na podany poniżej adres siedziby:
  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA
  Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie.
  b) e-mailowo na adres: sklep@pl

 

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. NEWSLETTER
 2. Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów NEWSLETTERA w celu realizacji zamówionej usługi NEWSLETTERA, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu świadczenia usługi NEWSLETTER, dostępnego pod adresem internetowym https://zina.pl w zakładce Regulamin i Polityka prywatności NEWSLETTERA. Administrator przetwarza dane:
  a) podany adres e-mail;
  b) datę przystąpienia do subskrypcji;
  c) informacje o wysyłce newsletterów.
 3. Ponadto Administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z Regulaminem i niniejszą Polityką prywatności, w szczególności do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.
 4. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, w tym informacji handlowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 5. Rejestracje (zapisy) do NEWSLETTERA są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu dokonania rejestracji (zapisu) przez subskrybenta, potwierdzenia rejestracji, oraz używanego adresu IP. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda subskrybenta zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w kontekście zapisywania się do NEWSLETTERA, a także prawnie uzasadnionego interesu Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w dostarczaniu treści dostosowanych do zainteresowań subskrybenta.
 6. Dane będą przechowywane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Spółkę, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez subskrybenta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail lub przekazywania informacji handlowych i marketingowych. Odwołanie przez subskrybenta zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 7. REKLAMACJE
 8. W celu rozpatrywania reklamacji Spółka przetwarza dane osobowe subskrybentów składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Spółka może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko subskrybenta, informacje o korzystaniu przez subskrybenta z usługi NEWSLETTER, pliki cookies lub inne podobne technologie, in-formacje o urządzeniach.
 9. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi NEWSLETTERA, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi NEWSLETTERA , i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą w części C. poniżej.
 10. POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
 11. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu świadczenia usługi NEWSLETTERA lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Spółka może przetwarzać dane osobowe określonych subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Spółki względem subskrybenta, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 12. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem subskrybenta. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności subskrybenta.

 

III.   ODBIORCY DANYCH SUBSKRYBENTÓW

Administrator ujawnia dane osobowe subskrybentów NEWSLETTERA wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np.

1) podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) serwisu internetowego oraz danych osobowych,

2) dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych),

3) dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów

4) podmiotom zajmującym się obsługą strony internetowej, usługami IT, obsługą marketingową, obsługą prawną lub doradczą.

 

IV.    PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

 

V.     PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1. Każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo:
  1) dostępu - uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Spółka może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Spółka nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  a) osoba fizyczna, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych,
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba fizyczna, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  c) Spółka nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) osoba fizyczna, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6) do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Spółce, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Spółki jako administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Spółka dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby fizycznej, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Spółki jako  administratora, Spółka będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe ze Spółką i poinformować Spółkę jako administratora, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Osoba fizyczna może sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych, a gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, wtedy takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać.

 

VI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności NEWSLETTERA może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami
  Spółki w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji subskrybentom NEWSLETTERA dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności subskrybenci zostaną poinformowani e-mailowo na adres podany do realizacji usługi NEWSLETTERA.
 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.01.2021 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium