30 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
Darmowa dostawa od 300 zł
Polski producent
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 01.01.2021

 

https://zina.pl

 

prowadzonego przez spółkę pod firmą

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM”

JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA

 

ul. Kaliska 90 A, 62-700 Turek

 

KRS 0000092812;  REGON 310131251; NIP 6680001182

 

SPIS TREŚCI:

 

 

§ 1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2.     DEFINICJE

§ 3.     KONTAKT ZE SKLEPEM INTERNETOWYM

§ 4.     WYMAGANIA TECHNICZNE  KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 5.     USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 6.     SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 7.     OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

§ 8.     ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

§ 9.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I  UMOWNE  PRAWO ZWROTU DOTYCZĄCE KONSUMENTA

§ 9A.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OSOBY FIZYCZNEJ (PRZEDSIĘBIORCY) KORZYSTAJĄCEJ Z PRAW KONSUMENTA

§ 10.   PRAWO DO REKLAMACJI (RĘKOJMIA)

§ 11.   GWARANCJA

§ 12.   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§ 13.   DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 14.   WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJE. PERSONALIZACJA PRODUKTU

§ 15.   NEWSLETTER

§ 16.   PROMOCJE

§ 17.   POSTANOWIENIA DLA INNYCH KLIENTÓW

§ 18.   KRAJOWY REJESTR OPINII

§ 19.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1.       POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2.       WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 2A.     WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA OSOBY FIZYCZNEJ (PRZEDSIĘBIORCY)

                                       KORZYSTAJĄCEJ Z PRAW KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 3.        WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

 

 

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://zina.pl i na odpowiednich podstronach, prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Kaliska 90 A, 62-700 Turek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092812, REGON 310131251, NIP 6680001182 – właściciela marki ZINA.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego Umów Sprzedaży Produktów, znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym zapewnione zostało poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 4. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy wskazanej ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im, na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć zawsze na korzyść Konsumenta. W przypadku, ewentualnej, niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287), pierwszeństwo mają przepisy wskazanej ustawy, które Sprzedawca  stosuje.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym.
 6. Każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  a) korzystania ze Sklepu internetowego, w tym z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a także z zasadami współżycia społecznego;
  b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu internetowego oraz innych Klientów i/lub osób, w tym niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej;
  c) korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  d) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych i, aktualnych danych Klienta, w tym do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem ze Sprzedawcą Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego ich wykonania;
  e) terminowego odbioru Produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu internetowego, przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem,
  f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu internetowego treści zabronionych prawem, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  g) niepodejmowania działań, w tym czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla tego podmiotu, w tym danych innych Klientów i/lub osób lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu internetowego;
  h) niepodejmowania działań, w tym czynności informatycznych mających na celu modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu internetowego Cen Produktów oraz ich opisów;
 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, opisanych w niniejszym Regulaminie wymagań technicznych.
 8. Regulamin skierowany jest do podmiotów korzystających ze Sklepu internetowego, w tym do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, podmiotów korzystających z Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem § 17 niniejszego Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów innych niż Konsumenci i/lub korzystających z praw Konsumenta, w tym do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną podmiotu korzystającego ze Sklepu internetowego.
 10. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami § 5. Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 11. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 12. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 13. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie internetowym w opisie Produktu.
 14. Korzystanie z serwisu https://zina.pl, w tym ze Sklepu internetowego w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie serwisu   https://zina.pl, w tym ze Sklepu internetowego jest zabronione.
 15. Sprzedawca udostępnia Klientom nieodpłatnie Regulamin Sklepu internetowego na swojej stronie internetowej. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego i zobowiązuje się ich przestrzegać. Klient może utrwalić treść Regulaminu Sklepu internetowego w wybrany przez siebie sposób, w szczególności poprzez wydruk lub zapis na trwałym nośniku.

  

§ 2.  DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Sprzedawca - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Kaliska 90 A, 62-700 Turek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092812, REGON 310131251, NIP 6680001182 – właściciel marki ZINA.
 2. Sklep internetowy - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę i dostępna pod adresem internetowym https://zina.pl.
 3. Regulamin/Umowa o świadczenie usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wszczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym.
 6. Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) korzystająca z praw Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287) – dalej także w skrócie jako „Osoba fizyczna (Przedsiębiorca)”.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym.
 8. Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki aktualnej akcji promocyjnej stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej.
 9. Karta produktu - pojedyncza podstrona Sklepu internetowego zawierająca szczegółowe informacje o pojedynczym Produkcie.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz inne dane wskazane w Formularzu zamówienia konieczne do ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
 11. Konto Klienta - Usługa elektroniczna (Moje Konto), oznaczona indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług Sklepu internetowego, w tym z Konta Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta zarejestrowanego w Sklepie internetowym za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym. Konto może umożliwiać w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnionych w ramach tej usługi przez Sprzedawcę.
 12. Promocje szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę lub inny właściwy podmiot, o których Klient zostanie poinformowany w określonym czasie, w ramach danej akcji promocyjnej.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu lub Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, a także umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą którego istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 15. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe,określone w Regulaminie. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
 17. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.
 18. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu internetowego podczas tworzenia Konta Klienta. W zależności od dostępnych sposobów rejestracji lub logowania loginem może być inny identyfikator niż adres e-mail.
 20. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta. Rejestracja Konta Klienta może wymagać dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
 21. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o świadczenie usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 22. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, który umożliwia Rejestrację Konta Klienta.
 23. Rejestracja - czynność faktyczna, dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta z Usługi Konta Klienta (Moje Konto).

 

§ 3.  KONTAKT ZE SKLEPEM INTERNETOWYM

 1. Adres Sprzedawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM”

JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie

 1. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@zina.pl
 2. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: tel. (+48) 63 279 98 20; tel.  (+48) 501 028 619

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient).

 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna  23 1090 1229 0000 0001 2395 1025
 2. Adres pod którym Konsument może składać reklamacje: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, numer telefonu: tel. (+48) 63 279 98 20; tel. (+48) 501 028 619, adres poczty elektronicznej: reklamacje@zina.pl
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od godz. 9.00 do godz. 15.00.

 

§ 4.  WYMAGANIA TECHNICZNE  KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie urządzenia końcowego (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer w wersji  10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies;  lub Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies; lub Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies; lub Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;  lub Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;

2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail), do korzystania z którego uprawniony jest Klient, a także w określonych przypadkach klawiatury lub innego urządzenia, umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych znajdujących się na poszczególnych podstronach Sklepu internetowego;

3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

  

§ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługi elektroniczne na rzecz Klientów. Katalog Usług elektronicznych może się różnić w zależności od bieżących funkcjonalności Sklepu internetowego udostępnionych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne m.in. w zakresie umożliwienia Klientom dokonania Rejestracji Konta Klienta i korzystania z tego Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego; umożliwienia Klientom składania Zamówień, oraz zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;  umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego; prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych.
 3. Usługa Konto Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się do niego, na stronie głównej Sklepu internetowego poprzez zakładkę „Loguj” po dokonaniu wcześniejszej Rejestracji Konta Klienta. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może zarejestrować Konto Klienta podczas składania Zamówienia, a także na stronie głównej Sklepu internetowego poprzez zakładkę „Loguj”, a następnie przechodząc do formularza „Zarejestruj się”. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia Formularza rejestracji. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie Loginu (podany adres e-mail) i Hasła ustanowionych w tym celu. W celu utworzenia Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności Sprzedawcy, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi Zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji Usług elektronicznych. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta. Następnie, na podany w procesie tworzenia Konta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta Klienta. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie umożliwienia Klientowi utworzenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym. Usługa Konta Klienta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Dodatkowo, na rzecz Klientów którzy dokonali utworzenia Konta Klienta, Sprzedawca może świadczyć nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę  podtrzymywania sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta, za pomocą przeglądarki, a także usługę przechowywania i udostępniania Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii Zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach, możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 niniejszego Regulaminu żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności:
  a) w razie korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu,
  b) w razie korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
 6. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 8. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. Element oprogramowania Sklepu w postaci Koszyka może przechowywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 dni, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

§ 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego pod adresem https://zina.pl
 2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sprzedawcy, co Klient potwierdza poprzez zaznaczenie checkboxa „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności” przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu oraz Polityki prywatności Sprzedawcy w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia danego Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w opisach znajdujących się w ramach Sklepu Internetowego.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 4. a) wybrać Produkt z dostępnego asortymentu Sklepu internetowego w tym, zaznaczyć odpowiedni kolor oraz rozmiar Produktu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, na skutek czego Klient zostanie przekierowany do Koszyka i wybrany przez Klienta Produkt będzie przechowywany w Koszyku, a następnie, w przypadku chęci kontynuacji zakupów należy kliknąć przycisk „Kontynuuj zakupy” i powtórzyć tą czynność do każdego następnego Produktu, który Klient chce nabyć za pośrednictwem Sklepu internetowego albo przejść do punktu b) poniżej;
 5. b) po wybraniu Produktu/ów i przejściu do Koszyka należy wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy oraz płatności, oraz wpisać adres dostawy, jeśli na tym etapie składania Zamówienia jest przewidziana taka możliwość, a następnie kliknąć przycisk “Zamawiam”;
 6. c) następnie wypełnić albo potwierdzić dane zawarte w Formularzu zamówienia; Klient, który nie posiada Konta Klienta wypełnia Formularz zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. Katalog danych niezbędnych do podania przez Klienta wynika każdorazowo z treści Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. Klient, który posiada już Konto Klienta, po zalogowaniu się do Sklepu internetowego potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. Katalog danych niezbędnych do podania przez Klienta wynika każdorazowo z treści Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym;
 7. d) kliknąć przycisk „Podsumowanie”;
 8. e) następnie kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, co oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
 9. f) w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3 Regulaminu;
 10. g) w zależności od wybranego sposobu płatności, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
 11. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje m.in. Cenę Produktu/ów, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu/ów.
 12. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk”. Do momentu naciśnięcia na przycisk „Złóż zamówienie”, Klient może także modyfikować inne dane, podawane na tym etapie składania Zamówienia.
 13. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia Produktu/ów, sposobu płatności, wypełnieniu Formularza zamówienia (Klient, który nie posiada Konta Klienta), zaakceptowaniu lub modyfikacji danych zawartych w Formularzu zamówienia (Klient, który posiada Konto Klienta), zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu innych danych koniecznych do realizacji Umowy Sprzedaży. Złożenie zamówienia następuje przez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

§ 7. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego/ych Produktu/ów:
  a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność przy odbiorze
  b) Płatność za pobraniem
  c) Płatności elektroniczne
  d) Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)
  e) Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa,Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. Szczegółowe informacje na temat dostępnych w dniu składania przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym sposobów dostawy oraz akceptowalnych przez Sprzedawcę metod płatności na ten dzień - znajdują się na poszczególnych podstronach Sklepu internetowego oraz są widoczne dla Klienta w trakcie składania przez Klienta Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 8. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca po jego weryfikacji, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi w wysłanej do niego wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, odnośnika do zakładek: „Regulamin Sklepu internetowego” oraz „Polityka prywatności” znajdujących się na strony internetowej https://zina.pl, pod którymi wskazane dokumentywraz załącznikami przechowywane są w formacie pdf. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży może nastąpić także w inny sposób tj. przez przesłanie Klientowi w wysłanej do niego wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji - załączników w formacie pdf w postaci: Regulaminu Sklepu internetowego i jego Załączników (1-3) oraz Polityki prywatności.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w Karcie produktu (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia. W przypadku żądania dostarczenia Produktów częściami Klient ponosi dodatkowe koszty dostawy, wynikające z dostarczenia Produktów częściami. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, chyba że Sprzedawca uwzględni żądanie Klienta dostarczenia Produktów częściami.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w Karcie produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie na podany numer telefonu.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na podstronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 12. Świadczenie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. W przypadku braku możliwości ze strony Sprzedawcy przyjęcia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu:
  a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, albo
  b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Klient może anulować w całości złożone Zamówienie, w zakresie wszystkich Produktów. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
 14. W przypadku braku możliwości ze strony Sprzedawcy przyjęcia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta lub została anulowana.
 15. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

 

§ 9.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I UMOWNE PRAWO ZWROTU DOTYCZĄCE KONSUMENTA

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287) (dalej: także zwaną w skrócie „Ustawą”), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy), w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej: także jako „Ustawowe prawo odstąpienia”) - z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy), w terminie od 15 do 30 dnia od dnia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej: także jako „Umowne prawo zwrotu”) - z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287), jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata) – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Umownego prawa zwrotu, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności przy użyciu sposobu płatności wskazanego przez Sprzedawcę.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu. Konsument może dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu Produktu.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania, w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 7. Umowne prawo zwrotu przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Umowne prawo zwrotu w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Konsument musi dołączyć dowód zakupu Produktu.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy oraz Umowne prawo zwrotu, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w szczególności w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287) tj. np. w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9A.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  I INNE POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE OSOBY FIZYCZNEJ (PRZEDSIĘBIORCY) KORZYSTAJĄCEJ Z PRAW KONSUMENTA 

 1. Zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287) (dalej: także zwaną w skrócie „Ustawą”), przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziale 4 Ustawy (Rozdział 4 Prawo odstąpienia od umowy), stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – została zdefiniowana w Regulaminie jako Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) korzystająca z praw Konsumenta lub zamiennie w skrócie także jako „Osoba fizyczna (Przedsiębiorca)”.
 3. Osoba fizyczna (Przedsiębiorca), która zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy), w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: także jako „Ustawowe prawo odstąpienia”) - z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, a tym samym Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) korzystająca z praw Konsumenta, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Osobę fizyczną (Przedsiębiorcę) oświadczenia przed jego upływem. Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287) lub Załącznik nr 2A do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Osobę fizyczną (Przedsiębiorcę) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata) – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy) o odstąpieniu od umowy, zwrócić jej dokonane przez nią płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez nią sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niej do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez nią dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku skorzystania przez Osobę fizyczną (Przedsiębiorcę) z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyła Osoba fizyczna (Przedsiębiorca), chyba że wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niej z żadnymi kosztami.
 4. Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiła od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu. Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) może dołączyć w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.
 5. W przypadku skorzystania przez Osobę fizyczną (Przedsiębiorcę) z prawa odstąpienia, ponosi ona odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania, w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Osobę fizyczną (Przedsiębiorcę) z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 6. Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować jej odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę. Jeżeli Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) wybrała sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu jej poniesionych przez nią dodatkowych kosztów.
 7. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Osobie fizycznej (Przedsiębiorcy) w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w szczególności w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287) tj. np. w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy), która został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy) lub służąca zaspokojeniu jej zindywidualizowanych potrzeb;
  3) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu jej przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1) – 385(3) Kodeksu cywilnego, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Na podstawie 558 § 1 Kodeksu cywilnego oraz w związku z art. 556(4) Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec Przedsiębiorcy (Klienta) jak i Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy) zostaje wyłączona.

 

§ 10. PRAWO DO REKLAMACJI  (RĘKOJMIA) 

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, którzy są Przedsiębiorcami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Na podstawie 558 § 1 Kodeksu cywilnego oraz w związku z art. 556(4) Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy) zostaje wyłączona. Jeżeli kupującym jest Konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową Sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny podany w § 3 niniejszego Regulaminu, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 5. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 9. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 11. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 13. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 14. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądać usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 16. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 17. W terminach określonych powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja”, lub przy wykorzystaniu Formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę jako Załącznik nr 3 do Regulaminu na stronie Sklepu internetowego w zakładce Formularz reklamacyjny. Formularz reklamacyjny stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 20. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta składającego reklamację, jego adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia i rodzaj reklamowanego Produktu, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu Produktu.
 21. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 22. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych, w tym usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 3 Regulaminu lub telefonicznie, dzwoniąc na numer wskazany w § 3 Regulaminu, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 23. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych Usług elektronicznych powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu zamówienia, a także sposób poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 24. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 25. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 11.  GWARANCJA

Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub Sprzedawcy. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną, wystawioną przez gwaranta do sprzedanego Produktu.  Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.  

 

§ 12.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 Nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 Nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów federacja-konsumentow.org.pl, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniuto:http://www.poznan.wiih.gov.pl.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny, obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

§ 13.  DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 1. Dane osobowe Klientów oraz pozostałych użytkowników Sklepu internetowego są przetwarzane przez Sprzedawcę PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie jako Administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne, w tym niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies zawarte są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.
 4. Sprzedawca wskazuje następujący adres do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
  a) listownie na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA A Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek;
  b) za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: sklep@pl
 5. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji, późniejszej edycji Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz w momencie przystąpienia do korzystania z Usług elektronicznych (np. dokonywania zakupów w Sklepie internetowym), będą przetwarzane przez Sprzedawcę, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w Regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także „Rozporządzeniem”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu marketingu usług własnych, w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą, w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
 6. W przypadku zamówienia przez usługi Newsletter, dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie Newsletter i/lub Polityce Prywatności.
 7. Dane osobowe przekazane czy udostępnione w ramach serwisu www.just4football.pl mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Usług elektronicznych, w tym dla wykonania Umowy Sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy jako Administratora danych osobowych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Sprzedawcy oraz partnerów współpracujących ze Sprzedawcą, przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną.
 9. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być, w szczególności: a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy; b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. W przypadku osób fizycznych korzystających ze Sklepu internetowego, Sprzedawca przekazywać będzie zebrane dane osobowe do firm obsługujących Sprzedawcę w zakresie teleinformatycznym, marketingowym, prawnym.
 10. Każdy Klient korzystający ze Sklepu internetowego, ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 11. Każdy Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach Sklepu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora danych osobowych), prawo do przenoszenia danych osobowych.
 12. W przypadku, gdy Klient korzystający ze Sklepu internetowego, uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia Konta Klienta, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.
 14. W związku z wykorzystywaniem przez Sprzedawcę systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie Sprzedawcy, oraz w związku z faktem, że Sprzedawca korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, może dochodzić do transferu danych osobowych do państw trzecich (poza obszar UE), tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), jednakże transfer takich danych i ich przetwarzanie na tym terytorium oparte będą o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony danych. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych lub tym, na których Klient wyraził zgodę.
 15. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika, na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem https://zina.pl, podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep” i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia z serwisem z tego urządzenia, na którym zostały zapisane.
 16. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z serwisu https://zina.pl, w tym podstrony „Sklep”przez użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie użytkownikowi korzystania z tego serwisu, dostosowywanie stron serwisu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika (personalizacja podstron serwisu), badanie ruchu użytkowników w ramach serwisu.
 17. Użytkownik serwisu https://zina.pl może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z serwisu, w tym ze Sklepu internetowego może być mniej wydajne.
 18. Szczegółowe postanowienia dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

 

§ 14.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJE. PERSONALIZACJA PRODUKTU 

  

 

 

 

 1. Wyłączne prawa do treści umieszczanych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę, w tym prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, znak towarowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy i/lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Wszelkie treści, materiały oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub osób trzecich. Produkty fizyczne dostępne w asortymencie Sklepu internetowego mogą stanowić  utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność  intelektualną Sprzedawcy.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu internetowego jakiekolwiek treści, w tym komentarze, opinie udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych treści, na terenie całego świata.
 3. Klient akceptując Regulamin, oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Sprzedawcy, celem wykonania nadruku na Produkcie. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść logo, nadruków, symboli itp., których wykonanie zleci Sprzedawcy. Sprzedawca oraz jego pracownicy nie dokonują weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmują je zawsze jako prawdziwe. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska w pełni spoczywa na Kliencie. Klient zapewnia również, iż zindywidualizowany przez niego Produkt/y, w żaden sposób nie narusza/ją żadnych innych praw osób trzecich.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za treści zawarte w projektach dotyczących nadruków, symboli, logo, nazw/nazwisk itp., przesłanych przez Klienta oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak materiały przesłane przez Klienta mogą zawierać zdaniem Sprzedawcy treści treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa autorskie osoby trzeciej, obraźliwe czy wulgarne, Sprzedawca może odmówić wykonania takiego Zamówienia.

 

§ 15.  NEWSLETTER

 

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę, na warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie i Polityce prywatności Newslettera, udostępnionego na stronie Sklepu internetowego.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Konta Klienta lub Formularzu zamówienia lub wpisując swój adres e-mail na stronie Sklepu internetowego w miejscu do tego wskazanym, oznaczonym jako „wpisz swój e-mail”: przy treści „Zapisz się do NEWSLETTERA”, i/lub „NEWSLETTER” lub innej podobnej, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta lub innego użytkownika na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Po rejestracji Klient otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą cudzego adresu e-mail. Rejestracje (zapisy) do Newslettera są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu dokonania rejestracji (zapisu) przez Klienta, potwierdzenia rejestracji, oraz używanego adresu IP. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda Klienta zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w kontekście zapisywania się do Newslettera, a także prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w dostarczaniu treści dostosowanych do zainteresowań Klienta.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w tym celu przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zawierająca w szczególności informacje o: aktualnej ofercie Produktów Sprzedawcy, nowych kolekcjach Produktów; aktualnych promocjach; oraz inne informacje o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, przesyłając stosowną informację na wskazany w § 3 Regulaminu adres e-mail Sprzedawcy lub listownie, lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie Newslettera, udostępnionym na stronie Sklepu internetowego. Każdy Newsletter powinien także zawierać odpowiedni link do formularza rezygnacji z subskrypcji Newslettera. Dzięki temu Klient może cofnąć swoją zgodę na przechowywanie jego danych w tym celu.

 

§ 16.  PROMOCJE

 

 

 1. Na stronach Sklepu internetowego, Sprzedawca może organizować promocje lub wyprzedaże zwane: „Akcjami promocyjnymi”. Szczegółowe warunki Akcji promocyjnych ogłaszane są każdorazowo przez Sprzedawcę na stronach Sklepu internetowego, przed rozpoczęciem danej promocji lub wyprzedaży. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na:
  a) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub kategorię Produktów, znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego;
  b) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na Produkt najtańszy przy zakupie określonej ilości lub kategorii Produktów, znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego;
  c) udzielenie rabatu kwotowego lub procentowego na Produkty znajdujące się w określonym zestawie Produktów, zakupionym za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Akcje promocyjne są elementem działań marketingowych prowadzonych przez Sprzedawcę, których celem jest promocja Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego. Każdy uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni warunki udziału w danej Akcji promocyjnej, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej.
 3. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi Akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej. Akcją promocyjną nie są objęte Produkty, uprzednio przecenione, podlegające wyprzedaży lub na które udzielono rabatu w ramach innej Akcji promocyjnej, chyba że co innego wynika ze szczegółowych warunków danej Akcji promocyjnej.
 4. Rabat liczony jest od wartości brutto Produktu, objętego Akcją promocyjną, chyba że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu lub kategorii Produktów, objętych daną Akcją promocyjną jednym Zamówieniem.
 6. Zasady Akcji promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaną zmianą. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w danej Akcji promocyjnej decyduje data złożenia Zamówienia, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony, do odwołania lub do czasu wyczerpania Produktów, objętych daną Akcją promocyjną.

 

§ 17. POSTANOWIENIA DLA INNYCH KLIENTÓW 

 

  

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie dla Klientów innych niż Konsumenci oraz Osoby fizyczne (Przedsiębiorcy), korzystające z praw Konsumentów (dalej zwanych w skrócie: „Klientem, niebędącym Konsumentem”)
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem, niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie i dostawie przesyłki.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, zostaje wyłączona, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty za Produkt/y w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży, a także Sprzedawca może wypowiedzieć jakąkolwiek umowę zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 6. Sprzedawca, ani jego pracownicy, współpracownicy, upoważnieni przedstawiciele, pełnomocnicy, jak i jakiekolwiek inne osoby działające w imieniu Sprzedawcy, nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, współpracowników, upoważnionych przedstawicieli, pełnomocników, jak i jakiekolwiek inne osoby działające w jego imieniu, za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich z ich wyłącznej winy umyślnej.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania albo rozwiązania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług, chyba że to niewykonanie lub nienależyte wykonanie albo rozwiązanie wyniknie z wyłącznej winy umyślnej Sprzedawcy. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, współpracowników, upoważnionych przedstawicieli, pełnomocników i/lub jakiekolwiek innych osób działających w jego imieniu, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej zawartej pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 8. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie zawarte Umowy Sprzedaży i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

§ 18.   KRAJOWY REJESTR OPINII

Sprzedawca współpracuje z podmiotem pod firmą Krajowy Rejestr Opinii S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-062, pl. Solny 15, KRS 0000737597, NIP: 8971854393, w celu monitorowania oraz podnoszenia satysfakcji swoich Klientów, poprzez umożliwienie Klientom, wyrażenia opinii o świadczonych przez Sprzedawcę produktach i usługach, w ramach programów prowadzonych przez Krajowy Rejestr Opinii S.A., w serwisie TrustMate „Potwierdzone opinie”. W związku z powyższym Sprzedawca przekazuje podmiotowi Krajowy Rejestr Opinii S.A.: numer zamówienia Klienta wraz z podanym przez Klienta adresem e-mail, imię, kanał sprzedaży i formę dostawy wybraną przez Klienta, który dokonał zakupów, za pośrednictwem Sklepu internetowego, na stronie internetowej https://zina.pl. Krajowy Rejestr Opinii S.A. następnie przesyła na skrzynkę pocztową (adres e-mail) Klienta wiadomość z prośbą o wystawienie opinii o Sklepie internetowym ZINA. Wystawienie opinii przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Szczegółowy regulamin serwisu podmiotu Krajowy Rejestr Opinii S.A. znajduje się pod adresem: https://trustmate.io/regulamin-uzytkownika.  W przypadku niewypełnienia ankiety przez Klienta w okresie 60 dni od daty wysłania zaproszenia do wystawienia opinii, dane Klienta przekazane w tym celu zostaną usunięte z serwisu.

 

§ 19.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), a w przypadku Klientów będących Konsumentami oraz Klientów Osób fizycznych (Przedsiębiorców) także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 r. poz. 287 )w zakresie w nich wskazanym.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej https://zina.pl odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej https://zina.pl w zakładce „Regulamin” - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Jeżeli Klient będący Przedsiębiorcą, za wyjątkiem Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy) dokona zakupu w Sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu Klienci będą informowani przez umieszczenie pod adresem internetowym stronie internetowej https://zina.pl w zakładce „Regulamin”- informacji o zmianie Regulaminu. Poinformowanie przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 7. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących świadczenia usługi Konta Klienta, Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o takiej zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w Formularzu rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.
 8. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zawarte umowy i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, w tym Umowy Sprzedaży i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 9. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące Załączniki:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.        POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2.        WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 2A.     WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA OSOBY FIZYCZNEJ (PRZEDSIĘBIORCY) KORZYSTAJĄCEJ Z PRAW KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 3.        WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

 

 

 

 

Załącznik nr 1. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą)

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Sprzedawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA, ul. Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie

 

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:  sklep@zina.pl

Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta:  tel. (+48) 63 279 98 20;  tel.  (+48) 501 028 619

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient).

 

,o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@zina.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA   ul. Kaliska, nr 90 A,  62-700 Turek

 

z dopiskiem „Zwrot”.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA , ul. Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek

 

z dopiskiem „Zwrot”.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Załącznik nr 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

 

 

(PRZYKŁADOWY) FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

 

 

Imię i nazwisko Konsumenta:

 

 

Adres:

 

Telefon kontaktowy oraz E-mail:

 

 

 

 

Sprzedawca (Adresat):

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA

 1. Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie

 

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:  sklep@zina.pl

Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta:  tel. (+48) 63 279 98 20;  tel.  (+48) 501 028 619

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

Numer zamówienia:

 

 

 

L.P.

Nazwa Produktu lub Kod Produktu (symbol z paragonu/faktury)

 Rozmiar

Kolor

Cena brutto

 (jednostkowa)

Ilość

Powód dokonania zwrotu(**)

Prosimy o zaznaczenie X w odpowiednim polu wybranego kwadratu poniżej, zgodnie z powodem dokonania zwrotu:

1.

 

 

 

 

 

 

□ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt inny niż w zamówieniu)

□ inny powód

(wpisz jaki ……………………………………...…..)

2.

 

 

 

 

 

 

□ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt inny niż w zamówieniu)

□ inny powód

(wpisz jaki ……………………………………...…..)

3.

 

 

 

 

 

 

□ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt inny niż w zamówieniu)

□ inny powód

(wpisz jaki ……………………………………...…..)

4.

 

 

 

 

 

 

□ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt inny niż w zamówieniu)

□ inny powód

(wpisz jaki ……………………………………...…..)

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy/data złożenia zamówienia/odbioru (*) :

 

 

 

Nazwa Banku(***):

 

 

Numer rachunku bankowego(***):

 

 

 

 

 

……….………………………………………………………..

Data i podpis Konsumenta

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

(**) Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Nie muszą Państwo wskazywać jakiegokolwiek powodu, udzielenie odpowiedzi będzie jednak bardzo pomocne dla Sprzedawcy.

(***) Podanie Nazwy Banku i numeru rachunku bankowego jest niezbędne przy płatności za zamówienie ZA POBRANIEM

 

 

Załącznik nr 2A.  WZÓR FORMULARZA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA OSOBY FIZYCZNEJ (PRZEDSIĘBIORCY)

KORZYSTAJĄCEJ Z PRAW KONSUMENTA

 

(PRZYKŁADOWY FORMULARZ)

 

 

Imię i nazwisko Osoby fizycznej(Przedsiębiorcy)

/Nazwa firmy:

 

 

NIP:

 

Adres:

 

Telefon kontaktowy oraz E-mail:

 

 

 

Sprzedawca (Adresat):

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA

 1. Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie

 

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:  sklep@zina.pl

Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta:  tel. (+48) 63 279 98 20;  tel.  (+48) 501 028 619

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

Numer zamówienia/Numer faktury:

 

 

 

L.P.

Nazwa Produktu lub Kod Produktu (symbol z paragonu/faktury)

 Rozmiar

Kolor

Cena brutto

 (jednostkowa)

Ilość

Powód dokonania zwrotu(**)

Prosimy o zaznaczenie X w odpowiednim polu wybranego kwadratu poniżej, zgodnie z powodem dokonania zwrotu:

1.

 

 

 

 

 

 

□ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt inny niż w zamówieniu)

□ inny powód

(wpisz jaki ……………………………………...…..)

2.

 

 

 

 

 

 

□ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt inny niż w zamówieniu)

□ inny powód

(wpisz jaki ……………………………………...…..)

3.

 

 

 

 

 

 

□ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt inny niż w zamówieniu)

□ inny powód

(wpisz jaki ……………………………………...…..)

4.

 

 

 

 

 

 

□ za duży rozmiar

□ za mały rozmiar

□ uszkodzony

□ niekompletny

□ błędna wysyłka (produkt inny niż w zamówieniu)

□ inny powód

(wpisz jaki ……………………………………...…..)

 

 

 

Data zawarcia umowy/data złożenia zamówienia/odbioru (*) :

 

 

Nazwa Banku(***):

 

 

Numer rachunku bankowego(***):

 

 

                 

                  Ja/My(*) niniejszym oświadczam/oświadczamy(*)że zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zakupiony/e Produkt/y, a tym samy zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

 

……….……………..……………………………………………………..

Data i podpis Osoby fizycznej (Przedsiębiorcy)

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

(**) Osoba fizyczna (Przedsiębiorca) zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Nie muszą Państwo wskazywać jakiegokolwiek powodu, udzielenie odpowiedzi będzie jednak bardzo pomocne dla Sprzedawcy.

(***) Podanie Nazwy Banku i numeru rachunku bankowego jest niezbędne przy płatności za zamówienie ZA POBRANIEM.

 

Załącznik nr 3. WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

Adresat:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA

 1. Kaliska, nr 90 A, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie

 

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:  sklep@zina.pl

Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta:  tel. (+48) 63 279 98 20;  tel.  (+48) 501 028 619

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko Klienta

 

 

Adres:

 

E-mail:

 

Telefon kontaktowy:

 

 

 

 

INFORMACJE O REKLAMOWANYM PRODUKCIE:

L.p.

Nazwa Produktu lub symbol Produktu

Data nabycia Produktu/Data złożenia zamówienia(*)

Numer zamówienia internetowego

Cena brutto

 (jednostkowa)

Ilość

1.

 

 

 

 

 

 

 

Okoliczności stwierdzenia wady: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dokładny opis wady:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data stwierdzenia wady: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Z uwagi na powyższe żądam:

 

□ wymiany Produktu na nowy (art.561 §1 KC);                                                     □ usunięcia wady (art. 561 §1 KC) 

□ obniżenia ceny Produktu o kwotę …………… zł. (art.560 §1 KC)                        □ odstępuję od umowy (art. 560 §1 KC)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Okoliczności stwierdzenia wady: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dokładny opis wady:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data stwierdzenia wady: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z uwagi na powyższe żądam:

□ wymiany Produktu na nowy (art.561 §1 KC);                                                     □ usunięcia wady (art. 561 §1 KC) 

□ obniżenia ceny Produktu o kwotę …………… zł. (art.560 §1 KC)                        □ odstępuję od umowy (art. 560 §1 KC)

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

 

 

 

……………………..………………………….

(data i czytelny podpis Klienta)

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY

Data otrzymania reklamacji:

 

Data rozpatrzenia reklamacji:

 

Reklamacja została uznana / nie uznana z następujących powodów(*):

 

 

 

 

 

 

............................................................

(data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Klauzula informacyjna RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sprzedawca: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI, LESZEK CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Kaliska 90 A, 62-700 Turek, KRS 0000092812, REGON 310131251, NIP 6680001182 – właściciela marki ZINA (zwana dalej Spółką). Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:  sklep@zina.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz przechowywane zgodnie z przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Spółka nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium